The Eye Makes the Horizon, 2007 Oil on panel, 18" x 18"